Säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Radio Hami ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää radioamatööritoiminnan sekä harrastusmuotoisen voittoa tavoittelemattoman paikallisradio- ja televisiotoiminnan mahdollisuuksia Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • pitää yllä radioamatööriasemia,
  • tukea toiminnallisesti harrastusmuotoisia paikallisradio- ja televisioasemia,
  • asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa lyhytaikaista paikallisradio- ja televisiotoimintaa,
  • hankkia yhdistykselle toimintaan tarvittavaa materiaalia, välineitä ja laitteita,
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa yhdistyslain 5 § :n mukaista ansiotoimintaa. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan tulla pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

3.Kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi. Pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

4.Puolueettomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5.Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7.Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavina jäseninä olevilta yksityisiltä henkilöiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kannattavina jäseninä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen jäsenmaksuista päättää yhdistyksen hallitus.

8.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla ja kokouksesta on tiedotettu hallituksen jäsenille vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta tai mikäli neljä viidesosaa (4/5) hallituksen varsinaisista jäsenistä on ilmaissut suostumuksensa kokouksen järjestämiseen aikaisemmin. Hallitus päättää kokousten koollekutsumistavasta järjestäytymiskokouksessaan. Päätökset tehdään hallituksessa yksinkertaisella enemmistöllä avoimella äänestyksellä, ellei joku halua suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

9.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen jonka hallitus on nimenkirjoittajaksi määrännyt, kukin erikseen.

10.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

13.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.       valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.